LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

VALORS

üAtenció a les persones
üOportunitats
üQualitat
üDesenvolupament personal
üFormació continuada
üAdaptació al món laboral
üResponsabilitat
üTreball en equip
üEsperit de servei

OBJECTIUS

Inserir laboralment a  persones
amb discapacitat a l’ empresa
privada, mitjançant la formació.
Oportunitat de treball.
Adaptació a les necessitats
productives de les empreses.
Qualitat de serveis.
Responsabilitat social corporativa(RSC).